Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2016
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w
sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego
na rok 2016
27.07.2016 więcej
Konsultacje społeczne: Żyjmy bez barier
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w
sprawie zmian w uchwale nr XLII/276/2014 z dnia 26.06.2014r. Rady
Powiatu Mikołowskiegow sprawie Programu działań na rzecz
mieszkańców z niepełnosprawnością powiatu mikołowskiego na
lata 2014 – 2020 „Żyjmy bez barier”.
08.04.2016 więcej
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2016
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w
sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego
na rok 2016.
12.02.2016 więcej
Konsultacje społeczne: określenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2016.
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w
sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego
na rok 2016.
21.01.2016 więcej
Konsultacje społeczne: określenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2016.
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w
sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego
na rok 2016.
21.01.2016 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020”
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu
uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie „Powiatowego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2016-2020”.
21.01.2016 więcej
KONSULTACJE SPOŁECZNE ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016
KONSULTACJE SPOŁECZNE ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU
MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016
21.01.2016 więcej
Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
Starosta Mikołowski ogłasza przeprowadzenie konsultacji
projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie ustalenia
na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i
jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia
pojazdu zwanego dalej projektem uchwały.
21.01.2016 więcej
Konsultace społeczne w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego.
tarosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w
sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie:
wysokości stawek opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego
dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego.
21.01.2016 więcej
Konsultacje społeczne: Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017- termin
konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady
Powiatu Mikołowskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017”
21.01.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się